Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych

 

 

Doradztwo zawodowe w klasie VII-mej szkoły podstawowej:

           Od 1 września 2017r. realizacja treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego ma się odbywać na dotychczasowych zasadach.

Doradztwo zawodowe powinno być realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, dopuszczony przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Program powinien zawierać: treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Rozporządzenie określające warunki i sposoby realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach zostanie wydane nie później niż do 1 września 2018r.

 

 

Propozycje zagadnień do programu zajęć z doradztwa zawodowego dla klasy VII szkoły podstawowej:

-        zainteresowania (np. czym są w życiu człowieka, jakie są znane uczniom zainteresowania, uwzględnienie przy wyborze zawodu zainteresowań - przykłady);

-        umiejętności i zdolności (np. co oznaczają umiejętności i zdolności, dlaczego warto je uwzględniać przy wyborze zawodu i szkoły, przykłady zdolności i umiejętności potrzebnych w określonych zawodach);

-        cechy charakteru i temperamentu (np. wymagania w zawodach dotyczące cech charakteru i temperamentu – przykłady);

-        stan zdrowia (np. jakie są przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania przykładowych zawodów);

-        określanie przez uczniów swoich zasobów (zainteresowań, umiejętności i zdolności, cech charakteru i temperamentu, stanu zdrowia) – mocnych i słabych stron, predyspozycji i ewentualnych ograniczeń;

-        podział zawodów na grupy zawodowe, ich omówienie, przykłady zawodów mieszczących się w poszczególnych grupach;

-        określenie przez uczniów swoich preferencji zawodowych (w jakich grupach zawodowych będą wybierali zawody odpowiednie dla nich)

-        poznawanie zawodów - na podstawie różnych źródeł np. informacje w Internecie, czasopismach, filmy zawodoznawcze, wycieczki do zakładów pracy, spotkania i rozmowy na temat pracy z osobami reprezentującymi różne zawody itd.

Poznawanie zawodów powinno uwzględniać informacje takie jak: na czym polega praca w danym zawodzie, jakie stawiane są w nim wymagania (dot. umiejętności, cech charakteru i temperamentu, stanu zdrowia, wykształcenia), jakie są ścieżki kształcenia do określonych zawodów, w jakich miejscach i na jakich stanowiskach można podjąć pracę mając określony zawód itd.

-        przekazanie informacji o tym jakie zawody są ujęte w aktualnej klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, wyjaśnienie czym są kwalifikacje wyodrębnione w zawodach i jak są zdobywane, potwierdzane;

-        omówienie systemu szkolnictwa - przedstawienie różnych możliwości zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych na etapie ponadpodstawowym i możliwości dalszego kontynuowania nauki i podnoszenia poziomu swojego wykształcenia i kwalifikacji;

-        aktualny rynek pracy – zawody deficytowe i nadwyżkowe, prognozy w zatrudnieniu.

 

PPP w Raciborzu  oferuje pomoc w realizacji doradztwa zawodowego w szkole podstawowej poprzez:

możliwość przeprowadzenia przez doradcę zawodowego z poradni zajęć warsztatowych dla uczniów klas VII ,, Przygotowuję się do wyboru zawodu i szkoły”;

  • indywidualne konsultacje na terenie poradni dla uczniów klas VII – przygotowujących się do wyboru zawodu i szkoły oraz ich rodziców;

  • indywidualne konsultacje, wsparcie dla nauczycieli, pedagogów szkolnych którzy będą realizowali zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII SP;

  • prowadzenie systematycznych spotkań Grupy wsparcia dla doradców zawodowych (od września 2017r.).