Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu w zakresie doradztwa zawodowego

 

 Praca z uczniami:

 

Praca z klasami realizowana na terenie szkół:

 • warsztaty dla klas VII SP   ,,Przygotowuję się do wyboru zawodu i szkoły"

 • warsztaty dla klas II-ch gimnazjum ,,Przygotowuję się do wyboru zawodu i szkoły”

 • warsztaty dla klas III-ch gimnazjum ,,Wybieram zawód i szkołę”

 • warsztaty dla uczniów młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych ,,Poznanie siebie drogą do kreowania własnej przyszłości”

 • warsztaty dla uczniów starszych klas szkół ponadgimnazjalnych ,,Kreowanie własnej przyszłości”

 • warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnej ,,Aktywny na rynku pracy”

Praca z grupami uczniów w poradni:

 • Zajęcia przygotowujące do podjęcia decyzji zawodowej i edukacyjnej ,,Świadome decyzje zawodowe” dla uczniów gimnazjum (6-8 spotkań poświęconych na poznanie siebie, zebranie informacji zawodowej i edukacyjnej, podjęcie decyzji przez uczniów).

Praca indywidualna z uczniami:

 w poradni:

 • diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz umożliwienie zdobycia informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy – i na tej podstawie podjęcie decyzji o wyborze zawodu i dalszym kształceniu.

 • konsultacje dla uczniów - udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, wskazywanie możliwości wyboru, udzielanie porad.

 • w szkołach:

 • konsultacje dla uczniów po zakończeniu zajęć warsztatowych z klasą dotyczące ich decyzji, szkół, kierunków kształcenia, kryteriów naboru, różnych możliwości kształcenia do zdobycia kwalifikacji które interesują uczniów itd.;

 • punkt konsultacyjny w szkole lub szkołach danej gminy - w wyznaczonych terminach prowadzone są konsultacje dla uczniów (oraz rodziców, nauczycieli); daje to możliwość skorzystania z indywidualnej porady oraz informacji zawodowej i edukacyjnej na terenie szkoły, do której uczniowie uczęszczają.

Szczególną opiekąobjęci są uczniowie z problemami zdrowotnymi – mogą skorzystać z konsultacji, diagnozy pod kątem wyboru zawodu, szkoły i kierunku dalszej nauki odpowiedniego do stanu zdrowia oraz w niektórych przypadkach z wydawanych przez PPP opinii dla uczniów z ograniczonymi możliwościami wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Opiekąobjęci są również uczniowie z problemami w nauce – otrzymują pomoc w podjęciu właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacje o możliwościach kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych na miarę ich możliwości; czasem z powodu ich trudności – korzystają z informacji dotyczących możliwości zmiany szkoły na inną, a także z opinii w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.

 

Współpraca z rodzicami:

 • indywidualne konsultacje z rodzicami w poradni oraz w szkołach – głównie na temat zainteresowań które wykazują ich dzieci, ich predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji o dalszym kształceniu; ponadto rodzice chętnie korzystają z informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, możliwościach odbycia praktyk, zasadach i kryteriach naboru do szkół, wskazówek jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, w realizacji jego planów, dowiadują się o konieczności skonsultowania wyboru zawodu z lekarzem specjalistą;

 • prelekcje dla rodziców w szkołach - na temat ,,Jak pomóc nastolatkowi w wyborze zawodu i szkoły”.

Współpraca z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, doradcami zawodowymi:

 • indywidualne konsultacje w szkołach i w poradni – dotyczą m.in. zrealizowanych z daną klasą zajęć warsztatowych oraz wskazówek do dalszej pracy z uczniami w zakresie przygotowania młodzieży do podjęcia właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych; ponadto przekazywane są informacje i materiały do zajęć o tematyce z doradztwa zawodowego, materiały informacyjne o szkołach, praktykach uczniowskich itd.

 • szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkołach nt. ,,Jak organizować i realizować systematyczną pomoc uczniom w przygotowaniu się do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia”.

 • szkolenia pedagogów szkolnych, doradców zawodowych w poradni z zakresu poradnictwa zawodowego.

Inne działania poradni:

 • współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi poprzez:

- realizowanie warsztatów z klasami, prelekcji dla rodziców, szkoleń RP, konsultacji na terenie szkół (zgodnie ze zgłaszanym przez szkoły zapotrzebowaniem),

- zbieranie i aktualizowanie informacji o szkołach i ośrodkach szkoleniowych Powiatu Raciborskiego i przekazywanie ich potem uczniom, rodzicom, nauczycielom podczas warsztatów, prelekcji, konsultacji;

 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu, z Referatem Edukacji Starostwa Powiatowego;

 • zbieranie, gromadzenie i aktualizowanie informacji o możliwościach kształcenia, zawodach i rynku pracy;

 • opracowywanie materiałów do pracy w zakresie poradnictwa zawodowego (ćwiczenia, scenariusze zajęć, informatory o szkołach itd.).

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna koordynuje działania związane z doradztwem zawodowym na terenie powiatu raciborskiego. 

Koordynator: mgr Beata Jakubik, doradca zawodowy, pedagog.