Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Punkt konsultacyjny- Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu zaprasza do punktu konsultacyjnego rodziców uczniów, zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (uczących się na terenie powiatu raciborskiego).

W punkcie konsultacji i porady udzielają specjaliści terapii uzależnień.

Punkt czynny będzie w drugi wtorek i czwartek każdego miesiąca, począwszy od października 2017 roku.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy pod numerem: 415-35-47.

 

Doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych

 

 

Doradztwo zawodowe w klasie VII-mej szkoły podstawowej:

           Od 1 września 2017r. realizacja treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego ma się odbywać na dotychczasowych zasadach.

Doradztwo zawodowe powinno być realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, dopuszczony przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Program powinien zawierać: treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Rozporządzenie określające warunki i sposoby realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach zostanie wydane nie później niż do 1 września 2018r.

 

 

Propozycje zagadnień do programu zajęć z doradztwa zawodowego dla klasy VII szkoły podstawowej:

-        zainteresowania (np. czym są w życiu człowieka, jakie są znane uczniom zainteresowania, uwzględnienie przy wyborze zawodu zainteresowań - przykłady);

-        umiejętności i zdolności (np. co oznaczają umiejętności i zdolności, dlaczego warto je uwzględniać przy wyborze zawodu i szkoły, przykłady zdolności i umiejętności potrzebnych w określonych zawodach);

-        cechy charakteru i temperamentu (np. wymagania w zawodach dotyczące cech charakteru i temperamentu – przykłady);

-        stan zdrowia (np. jakie są przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania przykładowych zawodów);

-        określanie przez uczniów swoich zasobów (zainteresowań, umiejętności i zdolności, cech charakteru i temperamentu, stanu zdrowia) – mocnych i słabych stron, predyspozycji i ewentualnych ograniczeń;

-        podział zawodów na grupy zawodowe, ich omówienie, przykłady zawodów mieszczących się w poszczególnych grupach;

-        określenie przez uczniów swoich preferencji zawodowych (w jakich grupach zawodowych będą wybierali zawody odpowiednie dla nich)

-        poznawanie zawodów - na podstawie różnych źródeł np. informacje w Internecie, czasopismach, filmy zawodoznawcze, wycieczki do zakładów pracy, spotkania i rozmowy na temat pracy z osobami reprezentującymi różne zawody itd.

Poznawanie zawodów powinno uwzględniać informacje takie jak: na czym polega praca w danym zawodzie, jakie stawiane są w nim wymagania (dot. umiejętności, cech charakteru i temperamentu, stanu zdrowia, wykształcenia), jakie są ścieżki kształcenia do określonych zawodów, w jakich miejscach i na jakich stanowiskach można podjąć pracę mając określony zawód itd.

-        przekazanie informacji o tym jakie zawody są ujęte w aktualnej klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, wyjaśnienie czym są kwalifikacje wyodrębnione w zawodach i jak są zdobywane, potwierdzane;

-        omówienie systemu szkolnictwa - przedstawienie różnych możliwości zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych na etapie ponadpodstawowym i możliwości dalszego kontynuowania nauki i podnoszenia poziomu swojego wykształcenia i kwalifikacji;

-        aktualny rynek pracy – zawody deficytowe i nadwyżkowe, prognozy w zatrudnieniu.

 

PPP w Raciborzu  oferuje pomoc w realizacji doradztwa zawodowego w szkole podstawowej poprzez:

możliwość przeprowadzenia przez doradcę zawodowego z poradni zajęć warsztatowych dla uczniów klas VII ,, Przygotowuję się do wyboru zawodu i szkoły”;

 • indywidualne konsultacje na terenie poradni dla uczniów klas VII – przygotowujących się do wyboru zawodu i szkoły oraz ich rodziców;

 • indywidualne konsultacje, wsparcie dla nauczycieli, pedagogów szkolnych którzy będą realizowali zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII SP;

 • prowadzenie systematycznych spotkań Grupy wsparcia dla doradców zawodowych (od września 2017r.).

 

Strony internetowe przydatne w poszukiwaniu informacji zawodowych i edukacyjnych

 

 

 

 

www.koweziu.edu.pl

 • akty prawne dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

 • publikacje: e-Gazetki o zawodach, informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, poradniki metodyczne dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego, broszury dla rodziców uczniów gimnazjum,

 • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,

 • opisy obszarów i zawodów,

 • psychotesty.

www.cdzdm.pl

 • informator o zawodach,

 • nowe zawody,

 • kwestionariusze zainteresowań,

 • testy predyspozycji zawodowych.

www.sdsiz.com

 • zasobnik doradcy,

 • linki.

www.euroguidance.pl

 • publikacje do pobrania.

www.progra.pl

 • scenariusze zajęć dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

 • informacje o rynku pracy,

 • do zakupienia książki, programy, szkolenia.

 

https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody (lub w Google wpisać: Doradca 2000)

 

 

 • klasyfikacja zawodów i specjalności,

 • szczegółowe opisy zawodów.

w Google wpisać: Przewodniki po zawodach MPiPS

 • zawierają szczegółowe opisy zawodów.

 •  

www.perspektywy.pl

 • matura, studia, kierunki kształcenia, rankingi szkół.

www.victor.com.pl

 • opisy zawodów.

www.cogito.com.pl

 • matura, studia, kierunki kształcenia. 

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu w zakresie doradztwa zawodowego

 

 Praca z uczniami:

 

Praca z klasami realizowana na terenie szkół:

 • warsztaty dla klas VII SP   ,,Przygotowuję się do wyboru zawodu i szkoły"

 • warsztaty dla klas II-ch gimnazjum ,,Przygotowuję się do wyboru zawodu i szkoły”

 • warsztaty dla klas III-ch gimnazjum ,,Wybieram zawód i szkołę”

 • warsztaty dla uczniów młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych ,,Poznanie siebie drogą do kreowania własnej przyszłości”

 • warsztaty dla uczniów starszych klas szkół ponadgimnazjalnych ,,Kreowanie własnej przyszłości”

 • warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnej ,,Aktywny na rynku pracy”

Praca z grupami uczniów w poradni:

 • Zajęcia przygotowujące do podjęcia decyzji zawodowej i edukacyjnej ,,Świadome decyzje zawodowe” dla uczniów gimnazjum (6-8 spotkań poświęconych na poznanie siebie, zebranie informacji zawodowej i edukacyjnej, podjęcie decyzji przez uczniów).

Praca indywidualna z uczniami:

 w poradni:

 • diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz umożliwienie zdobycia informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy – i na tej podstawie podjęcie decyzji o wyborze zawodu i dalszym kształceniu.

 • konsultacje dla uczniów - udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, wskazywanie możliwości wyboru, udzielanie porad.

 • w szkołach:

 • konsultacje dla uczniów po zakończeniu zajęć warsztatowych z klasą dotyczące ich decyzji, szkół, kierunków kształcenia, kryteriów naboru, różnych możliwości kształcenia do zdobycia kwalifikacji które interesują uczniów itd.;

 • punkt konsultacyjny w szkole lub szkołach danej gminy - w wyznaczonych terminach prowadzone są konsultacje dla uczniów (oraz rodziców, nauczycieli); daje to możliwość skorzystania z indywidualnej porady oraz informacji zawodowej i edukacyjnej na terenie szkoły, do której uczniowie uczęszczają.

Szczególną opiekąobjęci są uczniowie z problemami zdrowotnymi – mogą skorzystać z konsultacji, diagnozy pod kątem wyboru zawodu, szkoły i kierunku dalszej nauki odpowiedniego do stanu zdrowia oraz w niektórych przypadkach z wydawanych przez PPP opinii dla uczniów z ograniczonymi możliwościami wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Opiekąobjęci są również uczniowie z problemami w nauce – otrzymują pomoc w podjęciu właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacje o możliwościach kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych na miarę ich możliwości; czasem z powodu ich trudności – korzystają z informacji dotyczących możliwości zmiany szkoły na inną, a także z opinii w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.

 

Współpraca z rodzicami:

 • indywidualne konsultacje z rodzicami w poradni oraz w szkołach – głównie na temat zainteresowań które wykazują ich dzieci, ich predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji o dalszym kształceniu; ponadto rodzice chętnie korzystają z informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, możliwościach odbycia praktyk, zasadach i kryteriach naboru do szkół, wskazówek jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, w realizacji jego planów, dowiadują się o konieczności skonsultowania wyboru zawodu z lekarzem specjalistą;

 • prelekcje dla rodziców w szkołach - na temat ,,Jak pomóc nastolatkowi w wyborze zawodu i szkoły”.

Współpraca z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, doradcami zawodowymi:

 • indywidualne konsultacje w szkołach i w poradni – dotyczą m.in. zrealizowanych z daną klasą zajęć warsztatowych oraz wskazówek do dalszej pracy z uczniami w zakresie przygotowania młodzieży do podjęcia właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych; ponadto przekazywane są informacje i materiały do zajęć o tematyce z doradztwa zawodowego, materiały informacyjne o szkołach, praktykach uczniowskich itd.

 • szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkołach nt. ,,Jak organizować i realizować systematyczną pomoc uczniom w przygotowaniu się do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia”.

 • szkolenia pedagogów szkolnych, doradców zawodowych w poradni z zakresu poradnictwa zawodowego.

Inne działania poradni:

 • współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi poprzez:

- realizowanie warsztatów z klasami, prelekcji dla rodziców, szkoleń RP, konsultacji na terenie szkół (zgodnie ze zgłaszanym przez szkoły zapotrzebowaniem),

- zbieranie i aktualizowanie informacji o szkołach i ośrodkach szkoleniowych Powiatu Raciborskiego i przekazywanie ich potem uczniom, rodzicom, nauczycielom podczas warsztatów, prelekcji, konsultacji;

 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu, z Referatem Edukacji Starostwa Powiatowego;

 • zbieranie, gromadzenie i aktualizowanie informacji o możliwościach kształcenia, zawodach i rynku pracy;

 • opracowywanie materiałów do pracy w zakresie poradnictwa zawodowego (ćwiczenia, scenariusze zajęć, informatory o szkołach itd.).

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna koordynuje działania związane z doradztwem zawodowym na terenie powiatu raciborskiego. 

Koordynator: mgr Beata Jakubik, doradca zawodowy, pedagog.

Program doradztwa zawodowego dla gimnazjum

 

 

Program doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów powiatu raciborskiego

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu jako koordynator działań z doradztwa zawodowego organizuje w ramach sieci wsparcia spotkania z doradcami zawodowymi z gimnazjów (lub pedagogami szkolnymi z gimnazjów) i doradcami zawodowymi ze szkół ponadgimnazjalnych w celu min. wymiany doświadczeń, przekazywania informacji oraz materiałów z zakresu doradztwa zawodowego do wykorzystania w gimnazjach. W trakcie spotkań ustalany jest zakres tematyki realizowanej w gimnazjach przez doradców zawodowych z PPP i szkół ponadgimnazjalnych (podział zadań, współpraca itp).

 

 

PRIORYTETY W PRACY Z UCZNIAMI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH NAUKI W GIMNAZJUM:

W klasie I:

 • poznawanie siebie

W klasie II:

 • poznawanie zawodów

W klasie III:

 • informacja edukacyjna

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W PRACY Z UCZNIAMI:

 

W klasie I - poznawanie siebie:

 • Uczeń poznaje swoje zainteresowania.

 • Uczeń określa swoje umiejętności, uzdolnienia.

 • Uczeń określa cechy charakteru i temperamentu i odnosi je do wyboru zawodu.

 • Uczeń analizuje swój stan zdrowia.

 • Uczeń dokonuje samooceny – podsumowuje informacje o sobie.

 • Uczeń rozwija swoje zainteresowania oraz umiejętności i predyspozycje (koła zainteresowań w szkole, aktywność własna poza szkołą).

 • Praca indywidualna z uczniami – pomoc uczniom z trudnościami w określeniu zainteresowań i predyspozycji.

 • Punkt informacji zawodowej i edukacyjnej – dostęp uczniów w wyznaczonym miejscu do zgromadzonych tam materiałów o zawodach i szkołach, z dostępem do Internetu.

Realizatorzy:

 • doradcy zawodowi zatrudnieni na terenie gimnazjum – jako główni realizatorzy zadań z doradztwa zawodowego i koordynatorzy działań podejmowanych przez wychowawców kl. I i nauczycieli przedmiotowych uczących w kl.I ,

 • wychowawcy kl. I,

 • nauczyciele przedmiotowi,

 • pedagodzy szkolni (o ile w szkole nie będzie zatrudnionych doradców zawodowych),

 • doradcy zawodowi z PPP w Raciborzu,

 • doradcy zawodowi ze szkół ponadgimnazjalnych,

 • pielęgniarka szkolna,

 • rodzice uczniów kl.I.

Formy realizacji:

 • lekcje z doradztwa zawodowego, lekcje wychowawcze poświęcone tematyce samopoznania, nawiązanie do tej tematyki na lekcjach przedmiotowych, warsztaty z samopoznania;

 • praca indywidualna z uczniami na terenie gimnajzum realizowana przez zatrudnionego tam doradcę zawodowego lub pedagoga szkolnego, wychowawców klas I, a także praca indywidualna z uczniami w zakresie określenia ich zainteresowań i predyspozycji na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu.

W klasie II – poznawanie zawodów:

 1. Poznawanie siebie – nadal:

 • określanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron,

 • podsumowanie zebranych od kl.I informacji o sobie (zainteresowania i predyspozycje),

 • motywowanie uczniów do nauki, do rozwijania zainteresowań i predyspozycji.

 1. Poznawanie zawodów:

 • wyszukianie i gromadzenie przez uczniów informacji o zawodach z różnych źródeł np.: z Internetu, czasopism, książek, ulotek,

 • analizowanie i opracowywanie przez uczniów informacji o zawodach i np. prezentowanie tych informacji na forum klasy,

 • uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów,

 • udział w wycieczkach do zakładów pracy i poznawanie zawodów w bezpośrednim kontakcie, obserwacja pracy,

 • zapoznanie uczniów z grupami zawodowymi,

 • zapoznawanie uczniów ze szczegółowymi informacjami o zawodach porzez np. omawianie zawodów, przedstawianie prezentacji o zawodach, filmów zawodoznawczych;

 • informowanie o zmieniających się wymaganiach na rynku pracy, prognozach w zatrudnieniu,

 • porządkowanie przez uczniów informacji o zawodach, podsumowanie tych informacji,

 • konkursy zawodoznawcze.

3. Przymierzenie się uczniów do wyboru zawodu.

4. Przedstawienie uczniom struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego:

 • typy szkół, przebieg nauki,

 • rozszerzenia przedmiotów ogólnokształcących, matura,

 • informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach, o praktykach i przedmiotach zawodowych oraz przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach,

 • możliwości kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

5. Omówienie zasad i kryteriów naboru do kl. I szkół ponadgimnazjalnych.

6. Punkt informacji zawodowej i edukacyjnej – dostęp uczniów w wyznaczonym miejscu na terenie gimnazjum do zgromadzonych tam materiałów o zawodach i szkołach, z dostępem do Internetu.

7. Praca indywidualna z uczniami w gimnazjach - pomoc uczniom w poszukiwaniu i zbieraniu informacji o zawodach i szkołach.

8. Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu uczniów z rodzicami zainteresowanych określeniem swoich zasobów (zaintersowania i predyspozycje) i przymierzeniem się do wyboru zawodu i szkoły, w tym uczniów z problemami zdrowotnymi.

Realizatorzy:

 • doradcy zawodowi zatrudnieni na terenie gimnazjum – główni realizatorzy zadań z doradztwa zawodowego i koordynatorzy działań podejmowanych przez wychowawców kl. II i nauczycieli przedmiotowych uczących w kl.II ,

 • wychowawcy kl. II,

 • nauczyciele przedmiotowi,

 • pedagodzy szkolni (o ile w szkole nie będzie zatrudnionego doradcy zawodowego),

 • doradcy zawodowi z PPP w Raciborzu,

 • doradcy zawodowi ze szkół ponadgimnazjalnych,

 • doradcy zawodowi z PUP w Raciborzu,

 • pielęgniarka szkolna,

 • rodzice uczniów kl.II,

 • przedstawiciele różnych zawodów - goście zaproszeni do szkoły,

 • pracodawcy, pracownicy zatrudnieni w różnych zakładach pracy, do których młodzież się uda w czasie wycieczki.

Formy realizacji:

 • lekcje z doradztwa zawodowego, lekcje wychowawcze poświęcone pracy i zawodom, nawiązanie do tematyki różnych zawodów na lekcjach przedmiotowych, informacje o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wyboru zawodów na lekcjach wychowania fizycznego i na spotkaniu z pielęgniarką, warsztaty dotyczące poznania zawodów;

 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w szkole i w zakładach pracy podczas wycieczek zawodoznawczych,

 • lekcje z wykorzystaniem prezntacji, filmów o zawodach,

 • konkursy zawodoznawcze,

 • giełdy/targi zawodoznawcze;

 • praca indywidualna z uczniami na terenie gimnajzum realizowana przez zatrudnionego tam doradcę zawodowego lub pedagoga szkolnego, wychowawcę, a także praca indywidualna z uczniami w zakresie określenia ich zainteresowań i predyspozycji realizowana na terenie PPP w Raciborzu.

W klasie III – informacja edukacyjna:

 1. Przypomnienie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

 2. Szczegółowe informacje o kierunkach kształcenia proponowanych w szkołach ponadgimnazjalnych.

 3. Informacja o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach i egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach.

 4. Omówienie zasad i kryteriów naboru do kl. I szkół ponadgimnazjalnych.

 5. Targi edukacyjne, dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych.

 6. Spotkania organizowane dla uczniów kl. III i ich rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych (przedstawienie oferty edukacyjnej szkół) na terenie gimnazjów.

 7. Lekcje otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych (pokazowe zajęcia z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących).

 8. Spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych - dyrektorów tych szkół z uczniami klas III gimanazjum i ich rodzicami na temat oferty edukacyjnej i innych informacji o szkołach.

 9. Spotkania w gimnazjach z przedstawicielem Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu na temat elektronicznego naboru i lokalnej oferty edukacyjnej.

 10. Spotkania z przestawiecielem Cechu Rzemiosł Różnych na temat praktyk.

 11. Podsumowanie przez uczniów zebranych na swój temat (od kl.I do kl.III) informacji o sobie, informacji o zawodach i kierunkach kształcenia, którymi są zainteresowani.

 12. Podjęcie przez uczniów decyzji o wyborze zawodu i drodze dalszego kształcenia.

 13. Konfrontowanie wymagań wybranego zawodu i ścieżki kształcenia z własną samooceną.

 14. Punkt informacji zawodowej i edukacyjnej – dostęp uczniów w wyznaczonym miejscu do zgromadzonych tam materiałów o zawodach i szkołach, z dostępem do Internetu.

 15. Gazetki na tablicach ściennych dotyczące charakterystyk zawodów i oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego.

 16. Indywidualne spotkania z uczniami i ich rodzicami na terenie gimnazjum – pomoc w podjęciu decyzji zawodowo – edukacyjnej.

 17. Kierowanie uczniów z problemami decyzyjnymi, zdrowotnymi, intelektualnymi do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, aby zapewnić pomoc w wyborze zawodu i szkoły.

Realizatorzy:

 • doradcy zawodowi zatrudnieni na terenie gimnazjum – główni realizatorzy zadań z doradztwa zawodowego i koordynatorzy działań podejmowanych przez wychowawców kl. III i nauczycieli przedmiotowych uczących w kl.III,

 • wychowawcy kl. III,

 • nauczyciele przedmiotowi,

 • pedagodzy szkolni (o ile w szkole nie będzie zatrudnionego doradcy zawodowego),

 • doradcy zawodowi z PPP w Raciborzu,

 • doradcy zawodowi ze szkół ponadgimnazjalnych,

 • rodzice uczniów kl.III,

 • przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych (dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi),

 • pracownicy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu,

 • pracownicy Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Formy realizacji:

 • lekcje z doradztwa zawodowego, lekcje wychowawcze, lekcje przedmiotowe, warsztaty dotyczące wyboru zawodu i szkoły;

 • spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,

 • targi edukacyjne, dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych,

 • lekcje otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych,

 • praca indywidualna z uczniami na terenie gimnajzum realizowana przez zatrudnionego tam doradcę zawodowego lub pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy – pomoc w podjęciu decyzji zawodowo – edukacyjnej,

 • praca indywidualna z uczniami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu – pomoc w podjęciu decyzji zawodowo – edukacyjnej z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości intelektualnych, predyspozycji, stanu zdrowia.

PRACA Z RODZICAMI:

W klasie I

 • Prezentacja założeń pracy szkoły na rzecz uczniów w zakresie poradnictwa zawodowego.

 • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców na temat wspierania swoich dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

W klasie II

 • Włączenie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań informacyjnych o danym zawodzie (na terenie szkoły).

 • Pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy.

W klasie III

 • Omówienie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego ze szczególym uwzględnieniem zmian w zakresie kształcenia w zawodach (w tym kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach). Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego, zasad i kryteriów naboru.

 • Spotkania przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z rodzicami uczniów kl. III.

 • Praca indywidualna z rodzicami tych uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, decyzyjne, intelektualne itp. – wymagających pomocy w podjęciu decyzji zawodowo – edukacyjnej. Informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.

 

 

 

Do działań z doradztwa zawodowego na terenie gimnazjów włączają się doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu realizując:

 • warsztaty dla uczniów klas I „Poznaję siebie“, klas II „Przygotowuję się do wyboru zawodu i szkoły“ i klas III „Wybieram zawód i szkołę“,

 • indywidualne konsultacje na terenie gimnazjów z uczniami i ich rodzicami,

 • spotkania z rodzicami w gimnazjach na temat: jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, na temat oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, zasad i kryteriów naboru do kl.I szkół ponadgimnazjalnych,

 • na terenie PPP – przeprowadzanie diagnozy zainteresowań, predyspozycji, okreslanie możliwości intelektualnych uczniów oraz udzielanie uczniom pomocy w podjęciu decyzji zawodowo – edukacyjnej, w tym szczególnego wsparcia w podjęciu decyzji uczniom z problemami zdrowotnymi.

 • Doradcy zawodowi ze szkół ponadgimnazjalnych mogą realizować w gimnazjach następujące zadania:

 • zajęcia z uczniami dotyczące samopoznania, umiejętności wymaganych w zawodach (których można się uczyć w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Raciborskim),

 • zajęcia dotyczące charakterystyki zawodów proponowanych przez szkoły,

 • przekazanie klasom informacji o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach, egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach, praktykach, przedmiotach zawodowych,

 • omówienie proponowanych przez szkoły rozszerzeń przedmiotów ogólnokształcących,

 • przedstawienie możliwości podjęcia pracy w zawodach oferowanych przez szkoły ponadgimnazjalne,

 • indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami na terenie gimnazjów dotyczące wyboru zawodu i szkoły.

 Poradnia może również przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli, wychowawców klas w gimnazjach z tematyki związanej z doradztwem zawodowym.

 

 Szkolenie z doradztwa zawodowego dla doradców zawodowych, pedagogów szkolnych i nauczycieli może być również przeprowadzone przy współpracy poradni z pracownikami zewnętrznego ośrodka szkoleniowego.