Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Organizacja wewnętrzna

Zespół ds. wczesnego diagnozowania i wspierania rozwoju małego dziecka:

Swoją pomocą obejmuje dzieci od urodzenia do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego. Tak wczesne diagnozowanie pozwala na szybką i adekwatną do potrzeb dziecka pomoc i niezbędną stymulację rozwoju. Oprócz diagnozowania i wsparcia terapeutycznego zespół prowadzi zajęcia profilaktyczne na terenie przedszkoli ( w tym przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy) oraz działalność psychoedukacyjną adresowaną do rodziców i nauczycieli.

 

Zespół ds. diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w nauce

Adresatami działań zespołu są uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych ich rodzice i nauczyciele. Prowadzone badania diagnostyczne, opiniowanie, terapia, psychoedukacja ma na celu optymalizację funkcjonowania w roli ucznia, stwarzanie każdemu uczniowi możliwości odniesienia sukcesu na poziomie jego możliwości oraz tworzenie środowiska w zdrowy sposób stymulującego rozwój.

W ramach zespołu prowadzona jest terapia (indywidualna i grupowa) dzieci i młodzieży ze specyficznymi i uogólnionymi trudnościami w uczeniu się.

 

Zespół ds. pomocy psychologicznej i doradztwa zawodowego

Praca zespołu koncentruje się na uczniach z problemami w funkcjonowaniu psychospołecznym, określaniu przyczyn tych trudności ich minimalizowaniu i terapii zaburzeń. Ponadto zespół prowadzi działalność profilaktyczną i psychoedukacyjną adresowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli (warsztaty, treningi, prelekcje).

Drugim polem działalności jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu. W tym celu prowadzone są specjalistyczne badania diagnostyczne oraz tematyczne warsztaty dla uczniów. Stałą pomocą służy doradca zawodowy.

 

Zespół ds. Edukacji specjalnej

Głównym celem pracy zespołu jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom i nauczycielom. Członkowie zespołu oprócz diagnozowania udzielają wsparcia edukacyjnego i informacyjnego, prowadzą bezpośrednią pracę z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi na terenie poradni i szkół (ogólnodostępnych i specjalnych), prowadzą grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i klub integracyjny.

 

Zespół Orzekający

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół orzeka na podstawie przedstawionej dokumentacji zawierającej wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i/lub medycznych.