Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Pracownicy

Dyrektor:

mgr Łukasz Kandziora

Pedagog, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą. Terapeuta metodą EEG Biofeedback (I, II stopień). Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym. Prowadzi prelekcje dla rodziców i nauczycieli na temat cyberprzemocy, wpływu gier komputerowych na rozwój dzieci i innych zjawisk związanych z internetem i nowoczesnymi technologiami. W szkołach prowadzi dla uczniów zajęcia psychoedukacyjne.

 

 

Wicedyrektor:

mgr Marta Wolnik

Psycholog, doradca zawodowy.  Absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje w Zespole ds. Pomocy Psychologicznej i doradztwa zawodowego. Oprócz diagnozy psychologicznej zajmuje się także diagnozowaniem uzdolnień i predyspozycji zawodowych, informacją i poradnictwem zawodowo – edukacyjnym. Prowadzi warsztaty przygotowujące do wyboru zawodu i szkoły, podjęcia decyzji i planowania swojej przyszłości oraz przygotowania do aktywnego poruszania się na rynku pracy. 

 

Pracownicy pedagogiczni:

 

mgr Elżbieta Molęda

 Pedagog, neurologopeda oraz surdopedagog. Studia pedagogiczne i podyplomowe studia z logopedii ogólnej ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Surdopedagogikę ukończyła na kursie kwalifikacyjnym organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach. Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje. Jest realizatorem trzech części Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Skończyła też liczne kursy i szkolenia doskonalące pracę z dziećmi i młodzieżą. W Poradni prowadzi diagnozę i terapię mowy, głównie zaburzeń artykulacyjnych oraz zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym, a także wspieraniem rodziców w procesie wychowania swoich dzieci. Prowadzi indywidualną i grupową terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w nauce, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa). W czasie wolnym lubi czytać i spędzać czas z rodziną.

 

mgr Aleksandra Cichon

Psycholog specjalizacji kliniczno- wychowawczej dzieci i młodzieży, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również doskonalenie zawodowe w Centrum Edukacji Doskonalenia i Rozwoju w Krakowie w dziedzinie Socjoterapii i Psychoprofilaktyki w Placówkach Oświatowych. Pracuje z dziećmi najmłodszymi (od 0- 6 lat) w Zespole d/s spraw wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą, terapią indywidualną i grupową, prowadzi: zajęcia pasychoedukacyjne z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych oraz psychoprofilaktyki zaburzeń emocjonalnych, prelekcje dla rodziców i nauczycieli przedszkoli. Wspomaga rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania.

 

mgr Anna Kolbusz

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Uczestniczka kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W Poradni zajmuje się diagnozą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi też terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w formie terapii indywidualnej lub grupowej. Wspomaga rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania. W ramach zajęć psychoeduakcyjnych prowadzi w zajęcia z zakresy profilaktyki zachowań agresywnych oraz prawidłowego rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.

 

mgr Małgorzata Janiga

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Ośrodku Terapii Gestalt oraz Podyplomowe Studium Rodziny na Uniwersytecie Opolskim. W Poradni zajmuje się diagnozą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi też terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w formie terapii indywidualnej lub grupowej. Wspomaga rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania. Jest realizatorką zajęć warsztatowych dla rodziców i wychowawców: Szkoła dla Rodziców, Szkoła dla Rodziców Nastolatków.

 

mgr Marta Ozga

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukonczła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W Poradni prowadzi diagnozę dzieci najmłodszych, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz terapię psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Realizuje także zajęcia warsztatowe dla dzieci, rodziców i nauczycieli w szkołach. Wspomaga rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania.

 

mgr Joanna Mrozek

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W poradni pracuje w Zespole diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu diagnozy dysleksji rozwojowej oraz warsztatach doskonalących pracę z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się indywidualną i grupową terapią dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Na terenie szkół prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki agresji. Wspiera rodziców w procesie wychowania.

 

mgr Barbara  Lamla-Wochnik

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej. W poradni pracuje w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Prowadzi terapię pedagogiczną, terapię moczenia oraz zaburzeń lękowych. Prowadzi również zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych oraz psychoprofilaktyki zaburzeń emocjonalnych, prelekcje dla rodziców i nauczycieli przedszkoli. Jest realizatorem zajęć R.R.W. Sherborne.

 

mgr Beata Kołodyńska

Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim oraz z zakresu Tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, problemami emocjonalnymi, problemami natury zdrowotnej . Wspiera rodziców i nauczycieli dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i niepełnosprawnościami.

 

mgr Katarzyna Brzenczka

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej i pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce oraz prowadzi terapię grupową dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w młodszym wieku szkolnym. W szkołach prowadzi zajęcia psychoedukacyjne na temat profilaktyki agresji, pogadanki dla rodziców. Na bieżąco uczestniczy w różnych formach doskonalenia swojego warsztatu pracy by jak najpełniej móc pomagać innym.

 

mgr Beata Jakubik 

Pedagog (absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu), doradca zawodowy (studia podyplomowe). Od początku swojej pracy zawodowej związana z problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego. Zajmuje się diagnozowaniem uzdolnień i predyspozycji zawodowych, informacją i poradnictwem zawodowo – edukacyjnym. Prowadzi warsztaty przygotowujące do wyboru zawodu i szkoły, podjęcia decyzji i planowania swojej przyszłości oraz przygotowania do aktywnego poruszania się na rynku pracy. Jest z ramienia poradni koordynatorem Raciborskich Targów Edukacyjnych, które umożliwiają licznej grupie młodzieży zapoznanie się z ofertą edukacyjną.

 

 

mgr Iwona Ceglarska

Neurologopeda - pedagog, w Poradni pracuje w dziale ds. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i edukacji specjalnej. Studia pedagogiczne i podyplomowe z zakresu logopedii i oligofrenopedagogiki ukończyła na Uniwersytecie Opolskim. Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje na różnych kursach i szkoleniach. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy, zaburzeń artykulacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz diagnozą pedagogiczną dojrzałości szkolnej. W ramach profilaktyki logopedycznej wspiera rodziców i nauczycieli w procesie rozwijania sprawności językowych u dzieci oraz prowadzi przesiewowe badania słuchu i mowy w przedszkolach i szkołach. 

 

mgr Edward Hutyra

Pedagog, ukończył studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Odbył szkolenia min. kurs terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem oraz kurs - "Muzyka w terapii i stymulacji rozwoju dzieci niepełnosprawnych". Jest certyfikowanym terapeutą dzieci mających trudności w nauce w  zakresie terapii metodą Warnkego, oraz terapeutą metodą EEG Biofeedback. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną w wieku szkolnym oraz realizuje zajęcia psychoedukacyjne  dla dzieci i młodzieży na terenie poradni oraz w szkołach.

mgr Barbara Molęda-Kusidło

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu interwencji w kontakcie indywidualnym i grupowym. Edukator mediatorów rówieśniczych i Konferencji Sprawiedliwości Naprawczej. Posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji szkolnych, oświatowych, karnych oraz w postępowaniu w sprawach nieletnich. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, wspomaga szkoły w zakresie interwencji kryzysowej. Realizuje także zajęcia dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli w szkołach. Wspomaga rodziców i nauczycieli w procesie wychowania - realizator Szkoły dla Rodziców.

mgr Julia Szreder

Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbyła studia podyplomowe z zakresu „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i z zespołem Aspergera”. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych „Surdopedagogika z językiem migowym”. Ukończyła szkolenie z „AAC alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących” oraz z „Sali Doświadczenia Świata jako sposobu na stymulację rozwoju zmysłów”. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi. Współprowadzi zajęcia warsztatowe na terenie poradni i w szkołach.

mgr Małgorzata Hutyra

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, w trakcie studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów” w Przemyślu. Ukończyła szereg szkoleń i kursów, w tym: „Przygotowanie do pełnienia zawodu Mediatora sądowego zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów” we Wrocławiu, „Szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym” oraz „Szkolenie z metod zmniejszania lęku u dzieci”. W Poradni zajmuje się diagnozą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi też terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w formie terapii indywidualnej. Wspomaga rodziców w procesie wychowywania.

Sekretarz Poradni: mgr Mariola Opolony

Referent: mgr Aneta Staroń

Główny księgowy: Elżbieta Głos

Księgowy: mgr Marek Wilk

lekarz: dr n.med. Helena Krakowczyk