Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

O szkole

Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi: WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ

 Rodzina jest wspólnotą, gdzie człowiek rozpoczyna swoje życie i dorasta. Dom rodzinny to środowisko, które wywiera ogromny wpływ na osobowość człowieka, kształtuje wzorce i wartości na całe życie. Ta psychologiczna prawidłowość o roli rodziny w życiu człowieka znalazła swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie, na mocy prawa naturalnego i stanowionego wychowanie powierzone jest rodzicom. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ” jest ogólnopolskim programem skierowanym do Rodziców i Wychowawców, którzy chcą lepiej zrozumieć dziecko, zapobiegać trudnościom, radzić sobie z problemami wychowawczymi, cieszyć się rodzicielstwem i własną kompetencją. Uczy  budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Koncepcja programu opiera się na założeniach pedagogiki Thomasa Gordona i a bazą jest  cykl książek A. Faber i E. Mazlish, który na grunt polski przeniosły Zofia Śpiewak i Joanna Sakowska.

Program realizowany jest w Polsce od 1991 roku, w 1995 r. Szkoła dla Rodziców – jako skuteczna metoda – zostaje włączona do Programu Wczesnej Profilaktyki Uzależnień, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a w 2012 r. otrzymuje rekomendację nadaną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz wpis do bazy programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego jako spełniający standardy poziomu II – „Dobra praktyka”. Do 2012 roku w całej Polsce objęto programem ponad 150 000 rodziców i wychowawców oraz ponad 6 000 profesjonalistów.

W naszej poradni program jest realizowany od 2007 roku. W tym czasie w zajęciach wzięło udział około 250 rodziców. Początkowo realizowaliśmy jedynie pierwszą część szkoły, aktualnie realizujemy wszystkie trzy części.

Aktualnie 9 pracowników Poradni jest przeszkolonymi realizatorami programu, a 3 osoby posiadają Certyfikat Realizatora Szkoły dla Rodziców wydany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W „Szkole dla Rodziców” pracujemy metodą warsztatową w grupach liczących 10 – 15 osób. Kurs składa się z trzech części: podstawowej: ”Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” , rozszerzenie treści i pogłębienie umiejętności to część druga - “Rodzeństwo bez rywalizacji”. A dla rodziców dzieci starszych przewidziana jest część trzecia „Jak rozmawiać z nastolatkiem?”. Od ubiegłego roku prowadzimy także grupę dla rodziców dzieci z ADHD.

Każda część szkoły to cykl 10-ciu 3-godzinnych spotkań. Spotykamy się, co tydzień lub, co 2 tygodnie. Ostateczne terminy spotkań i godziny rozpoczęcia ustalane są na pierwszym spotkaniu nowo zawiązanej grupy.

Tematyka zajęć obejmuje:

Część I -  „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

 • pogłębienie zrozumienia dziecka, jego uczuć, zachowania i potrzeb;

 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności;

 • motywowanie do współdziałania z rodzicami i rówieśnikami;

 • problematykę kar i nagród jako elementów oddziaływania wychowawczego;

 • uczenie się formułowania  skutecznej pochwały ujawniającej  pozytywny  potencjał dziecka i budujący realną samoocenę;

 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;

 • nabywanie umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie;

 • przyglądanie się własnym  potrzebom i stawianym sobie celom związanym z rodzicielstwem.

Część II – „Rodzeństwo bez rywalizacji”

 • zazdrość między rodzeństwem – przyczyny, sposoby reagowania;

 • ryzyko używania porównań;

 • rodzicielskie dylematy – sprawiedliwość, egoizm, ulubieńcy;

 • szkodliwość rywalizacji – zalety współpracy;

 • role w rodzinie – ich wpływ na relacje;

 • kłótnie dzieci – przyczyny, sposoby reagowania.

Część III – „Jak rozmawiać z nastolatkiem?”

Treści z I części oraz:

 • młodzieńczy bunt;

 • pragnienie akceptacji;

 • potrzeba decydowania o sobie;

 • zainteresowanie seksem;

 • narkotyki;

 • niebezpieczeństwo mediów.