Menu

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu w zakresie doradztwa zawodowego

Praca z uczniami

Praca z klasami realizowana na terenie szkół:

Stała oferta:

 • warsztaty dla klas VII szkół podstawowych ,,Przygotowuję się do wyboru zawodu i szkoły”
 • warsztaty dla klas VIII szkół podstawowych ,,Wybieram zawód i szkołę”
 • warsztaty dla uczniów starszych klas szkół ponadpodstawowych ,,Kreowanie własnej przyszłości”

Propozycje dodatkowe, realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb:

 • warsztaty dla klas VI szkół podstawowych ,,Poznaję siebie”
 • warsztaty dla uczniów młodszych klas szkół ponadpodstawowych ,,Poznanie siebie drogą do kreowania własnej przyszłości”
 • warsztaty dla młodzieży szkół ponadpodstawowych ,,Aktywny na rynku pracy”

Praca z grupami uczniów na terenie poradni:

 • Zajęcia przygotowujące do podjęcia decyzji zawodowej i edukacyjnej ,,Świadome decyzje zawodowe” dla uczniów klasy VIII SP (6-8 spotkań poświęconych na poznanie siebie, zebranie informacji o zawodach i możliwościach kształcenia, podjęcie decyzji przez uczniów).

Praca indywidualna z uczniami:

w poradni:

 • diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz umożliwienie zdobycia informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy – i na tej podstawie podjęcie decyzji o wyborze zawodu i dalszym kształceniu.
 • konsultacje dla uczniów – udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, wskazywanie możliwości wyboru, udzielanie porad.

w szkołach:

 • konsultacje dla uczniów po zakończeniu zajęć warsztatowych z klasą dotyczące ich decyzji, szkół, kierunków kształcenia, kryteriów naboru, różnych możliwości kształcenia do zdobycia kwalifikacji, które interesują uczniów itd.;
 • punkt konsultacyjny w szkole lub szkołach danej gminy – w wyznaczonych terminach prowadzone są konsultacje dla uczniów (oraz rodziców, nauczycieli); daje to możliwość skorzystania z indywidualnej porady oraz informacji zawodowej i edukacyjnej na terenie szkoły, do której uczniowie uczęszczają.

Szczególną opieką objęci są uczniowie z problemami zdrowotnymi – mogą skorzystać z konsultacji, diagnozy pod kątem wyboru zawodu, szkoły i kierunku dalszej nauki odpowiedniego do stanu zdrowia oraz w niektórych przypadkach z wydawanych przez PPP opinii dla uczniów z ograniczonymi możliwościami wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Opieką objęci są również uczniowie z problemami w nauce – otrzymują pomoc w podjęciu właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacje o możliwościach kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych na miarę ich możliwości; czasem z powodu ich trudności – korzystają z informacji dotyczących możliwości zmiany szkoły na inną, a także z opinii w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy. 

Współpraca z rodzicami

Prowadzone są:

 • Indywidualne konsultacje z rodzicami w poradni oraz w szkołach – głównie na temat zainteresowań, które wykazują ich dzieci, ich predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji o dalszym kształceniu; ponadto rodzice chętnie korzystają z informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, możliwościach odbycia praktyk, zasadach i kryteriach naboru do szkół, wskazówek jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, w realizacji jego planów, dowiadują się o konieczności skonsultowania wyboru zawodu z lekarzem specjalistą;
 • Prelekcje dla rodziców w szkołach – na temat ,,Jak pomóc nastolatkowi w wyborze zawodu i szkoły”.

Współpraca z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, doradcami zawodowymi

Realizowane są:

 • Indywidualne konsultacje w szkołach i w poradni – dotyczą one m.in. zrealizowanych z daną klasą zajęć warsztatowych oraz wskazówek do dalszej pracy z uczniami w zakresie przygotowania młodzieży do podjęcia właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych; ponadto przekazywane są informacje i materiały do zajęć o tematyce z doradztwa zawodowego, materiały informacyjne o szkołach, praktykach uczniowskich itd.
 • W miarę zgłaszanych potrzeb – szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkołach nt. ,,Jak organizować i realizować systematyczną pomoc uczniom w przygotowaniu się do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia” .

Doradcy zawodowi w PPP

mgr Marta Wolnik – doradca zawodowy, psycholog

mgr Beata Jakubik – doradca zawodowy, pedagog 

Skip to content