Menu

O poradni

Poradnia jest placówką specjalistyczną w systemie edukacji, której celem jest wspieranie optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży (od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) poprzez diagnozowanie, terapię, psychoedukację, profilaktykę, interwencje, mediacje oraz tworzenie środowiska przyjaznego dziecku i stymulującego jego rozwój poprzez pracę z rodzicami i nauczycielami.

Kadrę poradni stanowi 20 pracowników merytorycznych, tj. psychologów, pedagogów, logopedów z dodatkowymi kwalifikacjami. 

Co nasz wyróżnia?

 • na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobro naszych klientów
 • nasze obowiązki wykonujemy sumiennie i rzetelnie
 • tworzymy klimat pełen akceptacji i poczucia bezpieczeństwa
 • dbamy o komfort obsługi naszych klientów
 • słuchamy, wyjaśniamy, i odpowiadamy na pytania, oprócz diagnozy prowadzimy terapię w formie zajęć indywidualnych i grupowych, zajęcia i warsztaty w szkołach
 • zajmujemy się problemy zarówno dzieci, młodzieży jak i ich rodziców
 • podążamy za klientem – monitorujemy sytuację szkolną, w celu podniesienia jakości usług świadczonych dziecku przez szkołę, prowadzimy szkolenia dla nauczycieli
 • naszym celem jest tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi dzieci i młodzieży i dlatego udzielamy pomocy i wsparcia obejmujemy także rodzicom, dążymy do integracji środowisk życia i funkcjonowania dziecka.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • zatrudniamy zespół doświadczonych specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, doradztwa zawodowego oraz terapeutów
 • posiadamy uprawnienia (jesteśmy wskazani przez Śląskiego Kuratora Oświaty) do diagnozowania i wydawania orzeczeń uczniom słabo słyszącym, niesłyszącym, słabo widzącym, niewidomym, autystycznym
 • na bieżąco doskonalimy nasze umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Koncepcja pracy, cele i zadania Poradni

I.

a. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom
b. udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
c. udzielanie specjalistycznego wsparcia i pomocy rodzicom i nauczycielom związanym z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia realizuje następujące zadania:

1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a. predyspozycji i uzdolnień
b. przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
c. specyficznych trudności w uczeniu się 

2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a. szczególnie uzdolnionych
b. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym
c. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
d. z zaburzeniami komunikacji językowej
e. z chorobami przewlekłymi

3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin

4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom

6. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej

7. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających

8. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej

9. wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny

10. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach

11. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

II.

1. W poradni działa zespół orzekający, który na podstawie badań psychologicznych pedagogicznych i lekarskich przeprowadzonych przez specjalistów poradni, bądź spoza poradni wydaje:

a. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
b. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej
c. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
d. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
e. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2. Orzeczenie lub opinię wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia w przypadku, gdy skończył on 18 lat.

Skip to content