Menu
BIP
Facebook

Statut

Statut
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Raciborzu

 


Obowiązuje od 15. 03. 2013r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),

3. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173 poz. 1072),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 luty 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013, poz.199),

6. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15 marca 2013 roku,

7. Niniejszy statut.

 

 § 1
1. Poradnia, której zasady funkcjonowania określa niniejszy statut nosi nazwę: Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią.
2. Siedziba poradni: 47-400 Racibórz ul. Jana 14.
3. Ustalona nazwa poradni jest używana w pełnym brzmieniu.

 

§ 2
1. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Raciborski
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką budżetową Powiatu Raciborskiego.
3. Rejonem działania poradni jest Powiat Raciborski.
4. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, a także rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu raciborskiego.
5. Dzieci nie objęte opieką instytucjonalną a zamieszkałe na terenie powiatu raciborskiego również objęte są opieką poradni.
6. Poradnia może udzielać pomocy dzieciom spoza rejonu swojego działania na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.


Rozdział II
Cele i zadania Poradni

§ 3
1. Poradnia realizuje następujące cele:
1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom
i nauczycielom,
2) udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
3) udzielanie specjalistycznego wsparcia i pomocy rodzicom i nauczycielom związanym z
i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Poradnia realizuje następujące zadania:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
5) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi;
6) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
7) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
8) udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i innym specjalistom; 
9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających;
10) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny;
11) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego
12) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
13) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje: 
13.1 pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
13.2 ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
13.3 zaplanowanie form wspomagania i ich realizację oraz ocenę efektów.


§ 4
1. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) diagnozowanie;
2) opiniowanie;
3) działalność terapeutyczną;
4) prowadzenie grup wsparcia;
5) prowadzenie mediacji;
6) interwencję kryzysową;
7) działalność profilaktyczną;
8) poradnictwo;
9) konsultacje;
10) działalność informacyjno-szkoleniową;
11) prowadzenie warsztatów;
12) wykłady i prelekcje;
13) udział w spotkaniach rad pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców;
14) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów.

§ 5
1. W poradni działa zespół orzekający, który na podstawie badań psychologicznych pedagogicznych i lekarskich przeprowadzonych przez specjalistów poradni, bądź spoza poradni wydaje:
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

zorganizowanego w szkole podstawowej;
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;
2. Przewodniczącym zespołu jest dyrektor poradni lub jego zastępca.
3. Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
4. Orzeczenie albo opinię przygotowuje osoba wyznaczona przez przewodniczącego ZO
5. Orzeczenie lub opinię wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia w przypadku, gdy skończył on 18 lat.

§ 6
Poradnia współpracuje ze wszystkimi placówkami w resorcie oświaty, z innymi poradniami w tym z poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami spoza resortu oświaty świadczącymi pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

§ 7
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne

§ 8
Poradnia wydaje opinię w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy.


Rozdział III
Organy poradni

§ 9

1. Organami poradni są dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna,
2. Poradnią kieruje dyrektor. W granicach swoich kompetencji dyrektor:
1) kieruje bieżącą działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) dysponuje środkami określonymi w budżecie placówki przestrzegając dyscypliny budżetowej,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego pracowników we współpracy z Radą Pedagogiczną,
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
3. Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych, administracyjno-obsługowych i innych i w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania pracowników,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,
3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych i innych pracowników Poradni
4) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Poradni.
4. Dyrektor Poradni powierza stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do kompetencji wicedyrektora należy:
1) organizowanie pracownikom warunków do pełnej realizacji zdań ujętych w planie pracy,
2) ustalenie pracownikom przydziału czynności dodatkowych,
3) nadzorowanie pracy pracowników pedagogicznych,
4) kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy oraz egzekwowanie od pracowników postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej,
5) w razie nieobecności dyrektora podpisywanie opinii, orzeczeń, pism, sprawozdań finansowych, zatwierdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i do zapłaty oraz innych aktów wydawanych przez Poradnię.

§ 10
 1. Pracownicy pedagogiczni tworzą Radę Pedagogiczną, która jest kolegialnym organem Poradni w zakresie realizacji jej zadań statutowych.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.
 3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane z przyjętym na początku roku szkolnego terminarzem oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
5. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Poradni,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów, pedagogicznych i psychologicznych w Poradni, 
3) ustalenie tematyki szkoleń Rady Pedagogicznej oraz doskonalenia zawodowego pracowników poradni.
7. W szczególności Rada Pedagogiczna opiniuje :
1) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
2) organizację pracy Poradni, w tym cotygodniowy rozkład zajęć,
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych obowiązków w ramach wynagrodzenia zasadniczego i godzin ponadwymiarowych.
8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni oraz jego zmiany.
1) zmiany w statucie wprowadzane są uchwałą Rady Pedagogicznej.
10. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste pracowników placówki.
11. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał Rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne
12. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Poradnię o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie pracownika z innej funkcji kierowniczej w placówce. 
13. Organ prowadzący Poradnię lub dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej.
14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
15. Sytuacje konfliktowe wewnątrz Poradni są rozstrzygane na wniosek zainteresowanych pracowników na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Każdorazowo przy występowaniu określonego konfliktu powołany jest jeden lub dwóch mediatorów z grona pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych, jeśli spór dotyczy któregoś z tych pracowników. Rozwiązania dotyczące spraw osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.


Rozdział IV
Organizacja Poradni


§ 11

1. Schemat organizacji wewnętrznej Poradni (działy):
I. Zespół d/s wczesnego diagnozowania i wspierania rozwoju małego dziecka.
II. Zespół d/s diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.
III. Zespół d/s pomocy psychologicznej i doradztwa zawodowego.
IV. Zespół d/s edukacji specjalnej.

§ 12
1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, w terminie do 30 kwietnia danego roku z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni.
2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. Liczbę pracowników pedagogicznych w zależności od zadań określonych w statucie oraz terenu działalności ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący Poradni.
3. Poradnia działa w ciągu całego roku jak placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. W okresie ferii szkolnych Poradnia jest czynna w innych godzinach niż w czasie roku szkolnego.


Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Poradni


§ 13
1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi.
2. Do realizacji zadań statutowych poradnia może zatrudnić lekarza, który nie jest pracownikiem pedagogicznym.
3. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana także przez wolontariuszy.
4. Liczbę pracowników merytorycznych poradni ustala dyrektor w zależności od potrzeb, za zgodą organu prowadzącego.

§ 14.

Zadania pracowników pedagogicznych:

1. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania statutowe również poza Poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

2. Zadania psychologa:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży oraz ich sytuacji rodzinnej
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacji i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. 
5) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli wzakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.);

3. Zadania pedagoga:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb utrudniających ich funkcjonowanie w roli ucznia
3) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej(indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

4. Zadania logopedy:
1) prowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu rozwoju mowy uczniów,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej (indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 
7) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli;
8) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

5. Zadania doradcy zawodowego:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym uczniów mających trudności i ograniczenia z wyborem szkoły i zawodu w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą;
2) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu; 
3) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
4) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla poziomu kształcenia; 
5) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: 
5,1) rynku pracy,
5,2) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
5,3) wykorzystywania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań
zawodowych,
5,4) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu
codziennym i zawodowym,
5,5) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla
uczniów niedostosowanych społecznie;
6) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
7) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
8) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnienie informacji i materiałów do pracy z uczniami, konsultacje 
9) współpraca z instytucjami wspierającymi świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
10) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli wzakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

§ 15
Pracownicy pedagogiczni są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy, czuwają nad prawidłowym jej przebiegiem oraz bezpieczeństwem powierzonych im dzieci i młodzieży.
§ 16
1. Do Poradni dzieci i młodzież zgłaszają się z rodzicami lub opiekunem prawnym.
2. W razie nieszczęśliwego wypadku obowiązkiem pracownika pedagogicznego jest zapewnienie i udzielenie pierwszej pomocy oraz powiadomienie o zaistniałej sytuacji dyrektora lub osobę zastępującą dyrektora.

 


Rozdział VI
Postanowienia końcowe


§ 17
1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania; 
2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
3) dokumentację badań;
4) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni;
5) dzienniki zajęć specjalistycznych;
6) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 18
Obowiązki i zadania poszczególnych pracowników Poradni zawarte są w indywidualnych zakresach czynności.
§ 19
Poradnia promuje swoją działalność poprzez:
1. Współpracę z mediami:
1) promowanie osiągnięć poradni i jej pracowników ( tworzenie wizerunku poradni);
2) zamieszczanie artykułów autorstwa pracowników placówki i informacji/ogłoszeń o podejmowanych działaniach;
3) audycje radiowe i telewizyjne
2. Współpracę z placówkami oświatowymi:
1) promowanie placówki poprzez udział w spotkaniach z dyrektorami szkół;
2) organizację spotkań szkoleniowych i informacyjnych z pedagogami szkolnymi;
3) psychoedukację nauczycieli;
4) wydawanie informatora o ofertach poradni skierowanych do szkół
3.Współpracę ze środowiskiem lokalnym;
1) opracowywanie i wydawanie ulotek i informatorów;
2) opracowywanie informacji dla gmin;
3) organizację imprez promujących poradnię np. Targi Edukacyjne;
4) organizację spotkań edukacyjno – informacyjnych dla pracowników samorządów, placówek pracujących na rzecz dziecka i rodziny;
5) współpracę z organizacjami pozarządowymi;
6) udział w konferencjach;
7) wydawanie informatora.

§ 20
Za podejmowanie działań promujących placówkę odpowiedzialni są wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni.


Jednolity tekst Statutu został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni w dniu 15 marca 2013 r.

Skip to content