Menu

Organizacja wewnętrzna

Zespół ds. wczesnego diagnozowania i wspierania rozwoju małego dziecka:

Swoją pomocą obejmuje dzieci od urodzenia do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego. Tak wczesne diagnozowanie pozwala na szybką i adekwatną do potrzeb dziecka pomoc i niezbędną stymulację rozwoju. Oprócz diagnozowania i wsparcia terapeutycznego zespół prowadzi zajęcia profilaktyczne na terenie przedszkoli ( w tym przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy) oraz działalność psychoedukacyjną adresowaną do rodziców i nauczycieli.

Zespół ds. dziecka starszego

Adresatami działań zespołu są uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych ich rodzice i nauczyciele. Prowadzone badania diagnostyczne, opiniowanie, terapia, psychoedukacja ma na celu optymalizację funkcjonowania w roli ucznia, stwarzanie każdemu uczniowi możliwości odniesienia sukcesu na poziomie jego możliwości oraz tworzenie środowiska w zdrowy sposób stymulującego rozwój.

W ramach zespołu prowadzona jest terapia (indywidualna i grupowa) dzieci i młodzieży ze specyficznymi i uogólnionymi trudnościami w uczeniu się.

Zespół ds. interwencji kryzysowej.

Udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej i wsparcia w sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkiej interwencji i adekwatnego reagowania na zaistniałe zdarzenia (np. próba samobójcza, przemoc domowa, przemoc seksualna, cyberprzemoc). Celem interwencji jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Jest to forma intensywnej pomocy psychologicznej udzielanej osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji i nie jest w stanie sobie z nią poradzić.

Zespół Orzekający

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół orzeka na podstawie przedstawionej dokumentacji zawierającej wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i/lub medycznych. 

Skip to content