Menu
BIP
Facebook

Podejmowanie decyzji wyboru szkoły oraz zawodu

Mimo pandemii uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych są aktualnie na etapie podejmowania ważnych życiowych decyzji. Muszą zebrać odpowiednie informacje i je przeanalizować, aby na tej podstawie wybrać dla siebie odpowiedni zawód i zdecydować o dalszej nauce.

Na trafność wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia mają wpływ następujące czynniki:

 • Poznanie siebie
 • Poznanie zawodów
 • Poznanie możliwości kształcenia

Uczeń powinien określić i uwzględnić swoje:

 • zainteresowania
 • uzdolnienia
 • umiejętności
 • cechy charakteru
 • temperament
 • stan zdrowia
 • poziom wiedzy szkolnej
 • możliwości w nauce
 • wyniki w nauce
 • osiągnięcia

Źródła informacji o uczniu:

 • informacja posiadana przez ucznia na swój temat
 • informacje o uczniu od innych osób, takich jak:
  • rodzice, inni krewni
  • nauczyciele, wychowawca
  • rówieśnicy
  • lekarz (dokumentacja medyczna)
 • osiągane efekty dydaktyczne (oceny z przedmiotów szkolnych, wyniki z egzaminów zewnętrznych,
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych)
 • informacje o uczniu ustalone na podstawie testów zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych.

Uczeń powinien poznać i uwzględnić szczegółowe informacje o zawodach, które go interesują, w tym:

 • zadania i czynności
 • narzędzia pracy
 • środowisko pracy
 • warunki pracy
 • stanowiska pracy, na których będzie można wykonywać te zawody
 • możliwości zatrudnienia
 • wymagania psychofizyczne
 • wymagania zdrowotne
 • wymagania związane z wykształceniem w zawodach, które są rozważane.

Źródła informacji o zawodach:

 • Internet (informacje o zawodach, Barometr zawodów, prognozy w zatrudnieniu itd.),
 • telewizja (np. wywiady, filmy dokumentalne )
 • prasa (informacje o zawodach i przedsiębiorstwach, oferty pracy, wywiady z osobami wykonującymi różne zawody itd.)
 • ulotki o zawodach, informatory, przewodniki po zawodach
 • klasyfikacje zawodów (w Internecie)
 • filmy zawodoznawcze (dostępne również w Internecie np. https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ )
 • rozmowy z rodzicami, krewnymi, znajomymi na temat zawodów
 • obserwacja pracy w zawodach w miejscach pracy
 • lekcje z doradztwa zawodowego w ramach, których uczniowie zapoznają się z charakterystykami zawodów
 • lekcje przedmiotowe, na których również przybliża się tematykę zawodoznawczą,
 • Festiwal Perspektyw
 • dni otwarte w szkołach.

Informacje o zawodzie powinny zawierać:

 • opis zawodu i czynności realizowanych w danym zawodzie, w tym narzędzia, maszyny, problemy do rozwiązania
 • opis środowiska pracy ( miejsce, warunki pracy, godziny pracy itd. )
 • opis wymagań zawodu dotyczących: warunków zdrowotnych, predyspozycji psychologicznych, umiejętności, zdolności i zainteresowań
 • opis możliwości kształcenia do zdobycia danego zawodu
 • możliwości zatrudnienia w zawodzie.

Uczeń powinien poznać i uwzględnić informacje o możliwościach kształcenia, w tym poznać:

 • system szkolnictwa
 • typy szkół
 • przebieg kształcenia w szkołach
 • różne drogi kształcenia do zawodów
 • zdobywany w szkołach poziom wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych
 • możliwości dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
 • zasady i kryteria rekrutacji szkół
 • szczegółowa oferta rozszerzeń i kierunków kształcenia – zawodów w szkołach

Źródła informacji edukacyjnej:

 • Internet – strony szkół
 • informatory (zbiorcza informacja o szkołach i kierunkach kształcenia)
 • broszury i ulotki dotyczące oferty edukacyjnej danej szkoły
 • dni otwarte w szkołach
 • rozmowy z uczniami, z nauczycielami danej szkoły
 • prasa.

Często dany zawód można uzyskać różnymi drogami kształcenia. Większe szanse na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy będą miały osoby posiadające zawody deficytowe (patrz: ,,Barometr zawodów”). Coraz więcej osób posiada więcej niż jeden zawód. Aby być na stałe fachowcem w swojej dziedzinie występuje konieczność ciągłego kształcenia i podwyższania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Zmieniający się rynek pracy wymaga od ludzi kształcenia ustawicznego i nabywania nowych kwalifikacji zawodowych.

Opracowała: Beata Jakubik

Skip to content