Menu

Pracownicy

Dyrektor:
mgr Łukasz Kandziora

Pedagog, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.  Ukończył studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i terapii pedagogicznej, surdopedagogiki,  oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Terapeuta metodą EEG Biofeedback (I, II stopień). Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym. Prowadzi prelekcje dla rodziców i nauczycieli na temat cyberprzemocy, wpływu gier komputerowych na rozwój dzieci i innych zjawisk związanych z internetem i nowoczesnymi technologiami. W szkołach prowadzi dla uczniów zajęcia psychoedukacyjne. Udziela konsultacji oraz wsparcia rodzicom w zakresie związanym z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu.

Wicedyrektor:
mgr Marta Wolnik

Psycholog, doradca zawodowy.  Absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje w Zespole ds. Pomocy Psychologicznej i doradztwa zawodowego. Oprócz diagnozy psychologicznej zajmuje się także diagnozowaniem uzdolnień i predyspozycji zawodowych, informacją i poradnictwem zawodowo – edukacyjnym. Prowadzi warsztaty przygotowujące do wyboru zawodu i szkoły, podjęcia decyzji i planowania swojej przyszłości oraz przygotowania do aktywnego poruszania się na rynku pracy.

Pracownicy pedagogiczni:

mgr Elżbieta Molęda

 Pedagog, neurologopeda oraz surdopedagog. Studia pedagogiczne i podyplomowe studia z logopedii ogólnej ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Surdopedagogikę ukończyła na kursie kwalifikacyjnym organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach. Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje. Jest realizatorem trzech części Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Skończyła też liczne kursy i szkolenia doskonalące pracę z dziećmi i młodzieżą. W Poradni prowadzi diagnozę i terapię mowy, głównie zaburzeń artykulacyjnych oraz zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym, a także wspieraniem rodziców w procesie wychowania swoich dzieci. Prowadzi indywidualną i grupową terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w nauce, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa). W czasie wolnym lubi czytać i spędzać czas z rodziną.

mgr Aleksandra Cichon

Psycholog specjalizacji kliniczno- wychowawczej dzieci i młodzieży, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również doskonalenie zawodowe w Centrum Edukacji Doskonalenia i Rozwoju w Krakowie w dziedzinie Socjoterapii i Psychoprofilaktyki w Placówkach Oświatowych. Pracuje z dziećmi najmłodszymi (od 0- 6 lat) w Zespole d/s spraw wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą, terapią indywidualną i grupową, prowadzi: zajęcia pasychoedukacyjne z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych oraz psychoprofilaktyki zaburzeń emocjonalnych, prelekcje dla rodziców i nauczycieli przedszkoli. Wspomaga rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania.

mgr Małgorzata Janiga

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Ośrodku Terapii Gestalt oraz Podyplomowe Studium Rodziny na Uniwersytecie Opolskim. W Poradni zajmuje się diagnozą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi też terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w formie terapii indywidualnej lub grupowej. Wspomaga rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania. Jest realizatorką zajęć warsztatowych dla rodziców i wychowawców: Szkoła dla Rodziców, Szkoła dla Rodziców Nastolatków.

mgr Marta Ozga

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukonczła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W Poradni prowadzi diagnozę dzieci najmłodszych, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz terapię psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Realizuje także zajęcia warsztatowe dla dzieci, rodziców i nauczycieli w szkołach. Wspomaga rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania.

mgr Joanna Mrozek

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W poradni pracuje w Zespole diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu diagnozy dysleksji rozwojowej oraz warsztatach doskonalących pracę z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się indywidualną i grupową terapią dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Na terenie szkół prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki agresji. Wspiera rodziców w procesie wychowania.

mgr Barbara  Lamla-Wochnik

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej. W poradni pracuje w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Prowadzi terapię pedagogiczną, terapię moczenia oraz zaburzeń lękowych. Prowadzi również zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych oraz psychoprofilaktyki zaburzeń emocjonalnych, prelekcje dla rodziców i nauczycieli przedszkoli. Jest realizatorem zajęć R.R.W. Sherborne.

mgr Beata Kołodyńska

Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim oraz z zakresu Tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, problemami emocjonalnymi, problemami natury zdrowotnej . Wspiera rodziców i nauczycieli dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i niepełnosprawnościami.

 mgr Katarzyna Brzenczka

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej i pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce oraz prowadzi terapię grupową dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w młodszym wieku szkolnym. W szkołach prowadzi zajęcia psychoedukacyjne na temat profilaktyki agresji, pogadanki dla rodziców. Na bieżąco uczestniczy w różnych formach doskonalenia swojego warsztatu pracy by jak najpełniej móc pomagać innym.

mgr Beata Jakubik 

Pedagog (absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu), doradca zawodowy (studia podyplomowe). Od początku swojej pracy zawodowej związana z problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego. Zajmuje się diagnozowaniem uzdolnień i predyspozycji zawodowych, informacją i poradnictwem zawodowo – edukacyjnym. Prowadzi warsztaty przygotowujące do wyboru zawodu i szkoły, podjęcia decyzji i planowania swojej przyszłości oraz przygotowania do aktywnego poruszania się na rynku pracy. Jest z ramienia poradni koordynatorem Raciborskich Targów Edukacyjnych, które umożliwiają licznej grupie młodzieży zapoznanie się z ofertą edukacyjną.

mgr Iwona Ceglarska

Neurologopeda – pedagog, w Poradni pracuje w dziale ds. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i edukacji specjalnej. Studia pedagogiczne i podyplomowe z zakresu logopedii i oligofrenopedagogiki ukończyła na Uniwersytecie Opolskim. Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje na różnych kursach i szkoleniach. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy, zaburzeń artykulacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz diagnozą pedagogiczną dojrzałości szkolnej. W ramach profilaktyki logopedycznej wspiera rodziców i nauczycieli w procesie rozwijania sprawności językowych u dzieci oraz prowadzi przesiewowe badania słuchu i mowy w przedszkolach i szkołach.

mgr Edward Hutyra

Pedagog, ukończył studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Odbył szkolenia min. kurs terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem oraz kurs – „Muzyka w terapii i stymulacji rozwoju dzieci niepełnosprawnych”. Jest certyfikowanym terapeutą dzieci mających trudności w nauce w  zakresie terapii metodą Warnkego, oraz terapeutą metodą EEG Biofeedback. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną w wieku szkolnym oraz realizuje zajęcia psychoedukacyjne  dla dzieci i młodzieży na terenie poradni oraz w szkołach.

mgr Barbara Molęda-Kusidło

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu interwencji w kontakcie indywidualnym i grupowym. Edukator mediatorów rówieśniczych i Konferencji Sprawiedliwości Naprawczej. Posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji szkolnych, oświatowych, karnych oraz w postępowaniu w sprawach nieletnich. Certyfikowany terapeuta VR, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią, wspomaga szkoły w zakresie interwencji kryzysowej. Prowadzi działania profilaktyczne, diagnozę i terapię w zakresie e-uzależnień. Realizuje także zajęcia profilaktyczne dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli w placówkach oświatowych. Wspomaga rodziców i nauczycieli w procesie wychowania – realizator Szkoły dla Rodziców.

mgr Julia Szreder

Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbyła studia podyplomowe z zakresu „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i z zespołem Aspergera”. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych „Surdopedagogika z językiem migowym”. Ukończyła szkolenie z „AAC alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących” oraz z „Sali Doświadczenia Świata jako sposobu na stymulację rozwoju zmysłów”. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi. Współprowadzi zajęcia warsztatowe na terenie poradni i w szkołach.

mgr Małgorzata Hutyra

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła szereg szkoleń i kursów, w tym: „Przygotowanie do pełnienia zawodu Mediatora sądowego zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów” we Wrocławiu, „Szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym” oraz „Szkolenie z metod zmniejszania lęku u dzieci”. W Poradni zajmuje się diagnozą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi też terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w formie terapii indywidualnej. Wspomaga rodziców w procesie wychowywania.

mgr Bernadetta Lasak

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli na Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Doskonali swój warsztat pracy, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi. Zajmuje się diagnozą deficytów rozwojowych oraz diagnozą specyficznych i ogólnych trudności w nauce. Prowadzi terapię indywidualną z dziećmi i młodzieżą, skoncentrowaną szczególnie na wspieraniu rozwoju poznawczego oraz społeczno-emocjonalnego. Wspiera rodziców w przezwyciężaniu ich trudności wychowawczych.

mgr Sylwia Locińska

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki. W trakcie studiów z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest certyfikowanym specjalistą do prowadzenia treningów EEG Biofeedback I stopnia. Uzyskała kwalifikacje do prowadzenia  Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) terapii grupowej dzieci ze spektrum autyzmu. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną w wieku szkolnym oraz realizuje zajęcia psychoedukacyjne  dla dzieci na terenie szkół. W Poradni prowadzi terapię metodą Warnkego dla dzieci z ryzykiem dysleksji, dysleksją rozwojową i zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

mgr Aleksandra Gąsior

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym oraz ścieżką specjalizacyjną z zakresu psychologii klinicznej dziecka, a także psychologii zdrowia (Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 2018 r.). W trakcie studiów podyplomowych – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową. Zakres działań: diagnoza przyczyn trudności edukacyjnych, zaburzeń rozwojowych, konsultacje dla rodziców, zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym.

Sekretarz Poradni: mgr Mariola Opolony

Specjalista: mgr Aneta Staroń

Specjalista: Elżbieta Głos

lekarz: dr n.med. Helena Krakowczyk

Skip to content