Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, ul. Jana 14, 47-400 Racibórz

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, h ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

a) pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,

b) prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,

c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy Poradni,

c) podmioty współpracujące z Poradnią w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 •  dostępu do swoich danych,
 •  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 •  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
 • do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ppp-raciborz.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2013 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

– Zamieszczone na stronie publikacje w formacie pdf, doc, docx, są częściowo dostępne cyfrowo z powodu struktury strony internetowej oraz ze względu na ich ilość, jak również logiczną strukturę lub są skanami dokumentów. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

– Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 05.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Kandziora. Adres poczty elektronicznej sekretariat@ppp-raciborz.pl. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 4153547. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wygląd.

Serwis jest nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby z niepełnosprawnościami np. wysoki kontrast oraz kontrast negatywowy, możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie, możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości, podświetlenie tła, podkreślenie linków- hiperłącz, możliwość zmiany czcionki na jednolitą, bardziej wyraźną.

Dostępność architektoniczna.

Zarządcą budynku, w którym znajduje się siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Przy wejściu wewnątrz budynku znajduje się pochylnia na wózek (rozkładana i składana w razie potrzeby).

Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy poradni. Sekretariat poradni znajduje się na parterze. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma zamontowanej windy. Nie ma również windy zewnętrznej. W budynku brak jest innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych. 

Skip to content