Menu

Orzecznictwo

Orzekanie

Procedura wydawania orzeczeń w PPP w Raciborzu

(podstawa prawna wydawania orzeczeń i opinii w.s wczesnego wspomagania rozwoju dziecka): art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 , poz.59, 949) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

W poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
  do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania: dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

UWAGA: problemy w nauce nie są podstawą do przyznania nauczania indywidualnego.

 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
 • opinię w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

1. Wszczęcie postępowania następuje po złożeniu Wniosku do Zespołu Orzekającego. Zgodnie z zapisem § 5. ust 1 ww. rozporządzenia MEN Wnioskodawcami mogą być: rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń;

Uwaga: Wzór Wniosku do Zespołu Orzekającego znajduje się na stronie internetowej Poradni.

2. Wnioskodawcy dołączają dokumentację uzasadniająca Wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Uwaga: Wzór zaświadczenia lekarza znajduje się na stronie internetowej Poradni.

3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

 • okres – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia
  lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły,
 • rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły,
 • od kiedy dziecko jest objęte systematyczną opieką specjalisty;
 • czy wykonano dodatkowe badania specjalistyczne, konsultacje;
 • czy dziecko jest leczone farmakologicznie;
 • w jaki sposób stan zdrowia wpływa na funkcjonowanie edukacyjne i społeczne dziecka

4. Zgodnie z zapisem § 4. 1 ww. rozporządzenia MEN – dyrektor Poradni powołuje zespół orzekający, w skład którego wchodzą:
dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;
psycholog, pedagog oraz lekarz.
W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Od orzeczenia wydanego przez Zespół Orzekający przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Kuratora Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41a za pośrednictwem Zespołu Orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Od opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanego przez Zespół Orzekający wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie. 

Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego w PPP w Raciborzu w roku szkolnym 2023/2024

MiesiącData
Wrzesień8
15
22
Październik13
27
Listopad10
24
Grudzień1
15
Styczeń5
19
Luty2
16
Marzec1
15
Kwiecień5
19
Maj3
17
Czerwiec7
21
Lipiec5
12
19
Sierpień2
16
23
Skip to content